Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach powołany został 03.03.1951 r.   20.05.1951 r. rozpoczął działalność przy ul Zwycięstwa 46 w Puławach pod nazwą Dom Harcerza. 

W 1957 r. Dom Harcerza został przemianowany na Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. Głównym celem działalności tej placówki była organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz dobrowolność uczęszczania na zajęcia.

W 1958r. Dom Kultury Dzieci i Młodzieży nawiązuje współpracę ze szkołami, zakładami pracy i Związkiem Harcerstwa Polskiego. Znaczny odcinek działalności tej placówki to imprezy i prace masowe, popisy powiatowe i wojewódzkie zespołów artystycznych.

W 1961r. Dom Kultury Dzieci i Młodzieży obchodzi 10-lecie swej działalności– o czym donoszą wzmianki w prasie.

Kuratorium Okręgu Szkolnego  w Lublinie 23.05. 1961r wydaje zgodę na nadanie placówce imienia Stefana Żeromskiego. Powstają nowe zespoły i sekcje.

W dniu 15.12.1965r. Dom Kultury Dzieci i Młodzieży zostaje przeniesiony do budynku przy ulicy Gdańskiej 4.

W odpowiedzi na wniosek Rady Pedagogicznej  Domu Kultury Dzieci i Młodzieży złożony do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie z dniem  1 stycznia  1969 r. placówka zostaje przemianowana na Młodzieżowy Dom Kultury.

Lata 70 – te owocowały w liczne występy artystyczne, rajdy, wycieczki, zabawy noworoczne, imprezy okazjonalne, występy w amfiteatrze letnim dla puławskiej społeczności, wystawy plastyczne. Dużym powodzeniem cieszyły się kursy na kartę rowerową.

W 1971r. Młodzieżowy Dom kultury obchodzi 20 – lecie swej działalności.

W połowie lat 70 – tych placówka prowadzi  42 kółka zainteresowań – m. in. taneczne, teatralne, muzyczne, radiotechniczne, fotograficzne, modelarskie, kroju i szycia, plastyczne, filatelistyczne, nauki języków obcych i itp.

Dalszy rozkwit Młodzieżowego Domu Kultury to lata 80 – te.  MDK otwiera bibliotekę i kawiarnię „Kleks”. Powołana zostaje pracownia komputerowa. Przy placówce zaczyna działać Młodzieżowa Orkiestra Dęta a w 1992 roku MDK wydaje zerowy numer miesięcznika „Pogoń”.

Z inicjatywy MDK każdego roku odbywają się Rejonowe Przeglądy Szkolnych Zespołów Artystycznych. Placówka organizuje barwne korowody, wieczorki poetyckie, koncerty, widowiska, wystawy, dyskoteki.

W 1997r MDK powołuje Puławską Młodzieżową Izbę Samorządową .

MDK organizuje etap powiatowy Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego.

Miejsce Rejonowego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych zajmuje Festiwal Współczesnych Form Tanecznych.

Placówka bierze czynny udział w obchodach Powiatowych Dni Kultury. Organizuje i uczestniczy w festynach, koncertach muzycznych, Dożynkach Powiatowych, Festiwalach Piosenki Przedszkolnej, Biesiadach Literackich, wystawach prac plastycznych, wernisażach, gości twórców ludowych, współpracuje z placówkami oświatowymi, instytucjami, podmiotami gospodarczymi.

W dniu 20.10.2005 roku MDK zmienia swą siedzibę. Z ulicy Gdańskiej 4 przenosi się na ulicę Sieroszewskiego 4.

Placówka dostosowuje swój profil pracy do możliwości budynku i ogrodu, który go otacza.

Do chwili obecnej MDK skupia wokół swej działalności dzieci i młodzież od 5 – 24 r. życia rozwijając ich zainteresowania w czasie wolnym.

Placówka jest otwarta na potrzeby lokalnego środowiska i posiada bogatą ofertę form pracy z dziećmi i młodzieżą.


         

zapraszamy do fotogalerii ...